Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Až 275 € môže zamestnávateľ poskytnúť ak rodič (zamestnaný u zamestnávateľa) požiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Takýto výdavok ide od 1.1.2020 zamestnávateľovi do daňových nákladov a zároveň zamestnanec z neho neplatí daň.

Až 275 € môže zamestnávateľ poskytnúť ak rodič (zamestnaný u zamestnávateľa) požiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Takýto výdavok ide od 1.1.2020 zamestnávateľovi do daňových nákladov a zároveň zamestnanec z neho neplatí daň. K dispozícii je tak nová forma financovania mládežníckeho športu.

Podmienky pre získanie príspevku na športovú činnosť dieťaťa

Zhrnuté a zjednodušené – príspevok je od 1.1.2020 v kategórii rovnakej ako príspevok na stravovanie zamestnancov. Táto výhoda sa týka aj živnostníkov a SZČO.

V krátkosti sa dajú kritériá zhrnúť do nasledovných bodov:

  • dieťa dovŕšilo vek najviac 18 rokov v danom kalendárnom roku,
  • dieťa bude v danom roku registrovaným členom SLOVAKRAFTERS po dobu najmenej 6 mesiacov,
  • pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov,
  • športová organizácia spĺňa podmienky stanovené zákonom – čo je prípad SLOVAKRAFTERS,
  • zamestnanec preukáže oprávnené výdavky – potrebné doklady vystavíme,
  • takýto príjem zamestnanca je oslobodený od dane a neplatia sa z neho ani žiadne odvody,
  • zamestnávateľ nesmie zamestnanca znevýhodniť za poskytnutie príspevku,
  • takýto výdaj si zamestnanávateľ uplatňuje plne do daňových výdavkov,
  • maximálna suma príspevku je 275 € za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca a môže sa uplatniť iba u jedného zamestnávateľa.

Ako získať 275 € ?

„Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca.“

V praxi to teda znamená, že ak preukážete oprávnené výdavky v sume 500 €, môže vám na 55% takých výdavkov prispieť zamestnávateľ. Zákonný limit zamestnávateľa je 275 €, ak sú teda preukázané výdavky vyššie, suma 275 € už nerastie, naopak ak budú výdavky pod 500 €, uplatniť u zamestnávateľa si viete len 55% zo sumy.

SLOVAKRAFTERS samozrejme vedie všetkú ekonomickú agendu transparentne, takže s preukázaním oprávnených výdavkov nie je z našej strany žiaden problém.

Ako požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa?

Potrebnú žiadosť spolu s príslušnými dokladmi vám pripravíme!

Napíšte nám na sponsoring@slovakrafters.com

Otázky a odpovede

Môžu si príspevok odpočítať aj živnostníci?

Ano:V rovnakej výške a za obdobných podmienok, aké platia pre zamestnancov, si do daňových výdavkov môžu uplatniť príspevok na športovú činnosť dieťaťa aj živnostníci a iné SZČO, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov.“

Môžu si príspevok uplatniť obaja rodičia, každý u svojho zamestnávateľa?

Nie: „Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa len u jedného zamestnávateľa. Zároveň úhrnná výška príspevku na všetky deti zamestnanca je najviacej 275 €. Z toho vyplýva, že žiadosť je možné podať iba u jedného zamestnávateľa. Nemožno ju ani rozdeliť na dve deti u dvoch zamestnávateľov.“

Ako si príspevok uplatnia zamestnanci na kratší pracovný čas?

„U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku (275€) na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.“

Čo sú to „športové poukazy“?

„Športové poukazy sú ‚hovorový názov‘ pre vyššie uvedené možnosti príspevkov na športovú činnosť dieťaťa. V skutočnosti príspevky vo forme poukazu neexistujú ale budú vyplatené po dohode ako zložka mzdy.“

Moje dieťa dovŕši 18 v januári. Mám ešte nárok žiadať o príspevok na celý rok?

Ano: „Dieťa, ktoré dovŕšilo vek najviac 18 rokov v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa, má plný nárok na príspevok za celý kalendárny rok v ktorom dovŕšilo 18 rokov.“

Je zamestnávateľ povinný vyhovieť žiadosti o príspevok?

Nie: „Zákon hovorí iba to, že zamestnávateľ môže poskytnúť. Teda nemusí.“

Môže zamestnávateľ požadovať „reklamu“ na dresoch alebo inú protihodnotu?

„Požiadať môže, pretože to nikde explicitne zakázané nie je, avšak nárok na takéto plnenie nemá. Navyše zákon hovorí, že v súvislosti s príspevkom nesmie nijako znevýhodniť zamestnanca voči iným zamestnancom, ktorí o príspevok nežiadali. Na základe toho sa môžeme domnievať, že požadovanie reklamného plnenia, alebo inej protihodnoty, by nebolo celkom v poriadku, lebo by došlo k znevýhodneniu voči iným kolegom v práci. Požadovať reklamu by bolo požadovaním plnenia voči športovej organizácii v ktorej je športovec zaradený, tá však v tomto prípade nie je účastná vzťahu, keďže sa jedná výlučne o vzťah zamestnanec-zamestnávateľ podľa Zákonníka práce.“

Keď dostanem príspevok, musím ho poslať do SLOVAKRAFTERS?

Nie: „Jedná sa o refundáciu nákladov ktoré rodič už vynaložil. Športová organizácia nemá nárok požadovať preposlanie týchto priznaných peňažných prostriedkov. SLOVAKRAFTERS vás o takéto plnenie nebude žiadať.“

Je platba za športovú činnosť dieťaťa na transparetný účet dostatočný podklad pre zamestnávateľa?

Nie: „Hoci transparetný účet v iných prípadoch slúži aj na preukázanie nakladania s prostriedkami, v tomto prípade zákon vyžaduje, aby sme pre vášho zamestnávateľa vystavili potvrdenie s určitými náležitosťami, ktoré z pohybu na transparetnom účte vidno nie je.“


Nová právna úprava je aplikovaná v Zákonníku práce a v Zákone o dani z príjmov.

Informácie uvedené v tomto článku sú aktualizované ku dňu platnosti novely – 1.1.2020.Prečítané 92 x.