Stanovy OZ

Platné od 12.10.2018 – úplné aktualizované znenie

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA SLOVAKRAFTERS

úplné znenie
toto úplné znenie nahrádza v plnom rozsahu stanovy zo dňa 23. marca 2015

Občianske združenie SLOVAKRAFTERS (ďalej len „OZ“)  je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov dobrovoľným záujmovým združením občanov so zameraním na vykonávanie záujmovej činnosti v oblasti športu a telovýchovy.

Čl. 1

Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia: SLOVAKRAFTERS
 2. Sídlo občianskeho združenia: Závadská 22, 831 06 Bratislava – Rača

Čl. 2

Poslanie a ciele

 1. Uspokojovať záujmy a potreby svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti v oblasti telesnej výchovy a športu, najmä raftingu a vodnej turistiky.
 2. Vykonávať odbornú, metodickú a organizačnú prípravu členov, za účelom ich účasti na pretekoch, sústredeniach, tréningoch a ostatnej športovej činnosti.
 3. Zvyšovať športovú výkonnosť členov a upevňovať ich fyzické a duševné zdravie a  zdatnosť.
 4. Vytvárať členom podmienky na upevňovanie zdravia a pestovania zdravého životného štýlu v záujme ich pozitívneho duševného rozvoja, prevencia civilizačných ochorení.
 5. Rozvíjať pretekársku ako aj rekreačnú športovú činnosť pre deti, mládež ale aj dospelých.
 6. Organizovať prednášky a prispievať publikačnou, konzultačnou, informačnou a vzdelávacou (výchovnou) činnosťou k dosiahnutiu cieľov OZ.
 7. Organizovať športové a rekreačné stretnutia, sústredenia, relaxačné pobyty pre regeneráciu a oddych. Pre svojich členov a ostatných záujemcov organizovať a technicky zabezpečovať splavy riek a iné turistické podujatia.
 8. Spolupracovať s inými organizáciami podobného zamerania na Slovensku a v zahraničí.
 9. Propagovať telesnú výchovu a šport ako aj propagovať vlastnú činnosť.
 10. Vytvárať podľa svojich možností ekonomické, materiálno technické, personálne, administratívne, sociálne, bezpečnostné a iné podmienky pre činnosť OZ a jeho členov.

Čl. 2a

Federácia

 1. Združenie smie vytvárať alebo rušiť rôzne úrovne a typy zložiek, ktorých súbor sa nazýva “Federácia”.
 2. Federácia sa skladá aspoň z jednej Sekcie.
 3. Činnosť Federácie riadi a koordinuje Sekretár, ktorého do funkcie vymenúva a odvoláva Výkonný výbor.
 4. Sekcia sa skladá aspoň z jednej Bunky.
 5. Činnosť Sekcie riadi a koordinuje Komisár, ktorého si zvolia spomedzi seba Delegáti.
 6. Bunka sa skladá:
  1. z jednotlivca alebo skupiny jednotlivcov (fyzické osoby – členovia Bunky),
  2. z jedinej právnickej osoby s vlastnou právnou subjektivitou.
 7. Bunku netvorí kombinácia právnickej osoby s fyzickou (fyzickými) osobou.
 8. Bunku navonok zastupuje Delegát. Rozhodovanie, hlasovanie a forma interného riadenia Bunky a vnútorná voľba Delegáta sa riadi dohodou členov Bunky.
 9. Bunka, ktorá nie je právnickou osobou, môže požiadať o štatút Autonómie v rámci OZ. Pravidlá a podmienky určí Výkonný Výbor.
 10. Bunka môže byť členom viac ako jednej Sekcie. V takom prípade si Bunka zvolí jednu hlavnú Sekciu.
 11. Podmienky fungovania a riadenia Federácie upraví Výkonný Výbor.  

Čl. 3

Vznik a zánik členstva v OZ

 1. Členstvo v OZ je dobrovoľné.
 2. OZ má nasledujúce kategórie členstva:
  1. Riadny člen,
  2. Pridružený člen,
  3. Čestný člen,
  4. Člen Federácie.
 3. Členom OZ sa môže stať každá fyzická osoba bez rozdielu politickej, náboženskej a rasovej príslušnosti, pohlavia a veku. Riadni členovia sú fyzické osoby, ktoré sa aktívne podieľajú na činnostiach združenia alebo na jeho chode. O statuse riadneho člena rozhoduje Výkonný výbor združenia.
 4. Pridruženým členom OZ sa môže stať aj právnická osoba. Pridružení členovia OZ sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré aktívnym alebo pasívnym spôsobom podporujú ciele OZ. Status pridruženého člena môže získať každý, kto splní podmienky stanovené Výkonným výborom OZ. Pridružené členstvo nezakladá nárok na Riadne členstvo.
 5. Čestní členovia sú fyzické osoby, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj OZ. Čestných členov navrhuje Výkonný výbor a hlasovaním schvaľuje členská schôdza.
 6. O členstvo v OZ môže požiadať fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami OZ, vnútornými predpismi OZ, a ktorá vyplní a odovzdá predsedovi OZ písomnú prihlášku. Fyzické osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu stať členom iba na základe písomnej prihlášky podpísanej rodičom, resp. zákonným zástupcom.
 7. Prihláška musí obsahovať meno priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, dátum narodenia fyzickej osoby alebo pridelené IČO právnickej osoby, adresu trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, prehlásenie žiadateľa, že sa zaväzuje dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy, dátum a podpis žiadateľa. Po doručení písomnej prihlášky predsedovi OZ, výkonný výbor OZ určí lehotu na zaplatenie členského príspevku, výšku ktorého upravujú interné predpisy OZ. Členstvo v OZ vzniká dňom splnenia oboch podmienok: schválením prihlášky výkonným výborom OZ a zaplatením členského príspevku.
 8. Členstvo v OZ  zaniká:
  1. prejavom vôle člena združenia, a to dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení z OZ,
  2. vylúčením pre porušenie stanov OZ alebo neplnenie si členských povinností, a to na návrh predsedu alebo člena výkonného výboru OZ, po prerokovaní a schválení vylúčenia člena výkonným výborom OZ,
  3. smrťou alebo zánikom člena (vrátane zániku v dôsledku zlúčenia),
  4. zánikom OZ,
  5. vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena bez náležitého ospravedlnenia,
  6. v prípade, že bolo členstvo v OZ udelené na dobu určitú, uplynutím doby, na ktorú bolo členstvo v OZ schválené a pokiaľ nedôjde ani k jeho predĺženiu najneskôr do doby uplynutia doby na ktorú bolo schválené,
  7. dňom vyhlásenia konkurzu alebo vstupu do likvidácie člena, ktorý je právnickou osobou,
  8. vyškrtnutím na základe právoplatného bezpodmienečného odsúdenia člena, ktorý je fyzickou osobou, za úmyselný trestný čin.
 9. Zakazuje sa reťazenie hlasovacích práv Členov: Člen ktorého jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom alebo jediným akcionárom je iný Člen OZ stráca hlasovacie práva spojené so svojím Členstvom okamžite.  
 10. Zakazuje sa agregácia hlasovacích práv Členov: Na Členov ktorých jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom alebo jediným akcionárom je tá istá fyzická osoba alebo tá istá právnická osoba alebo ten istý konečný užívateľ výhod, sa pri výkone hlasovacích práv hľadí ako na jediného Člena s jedným hlasom, pri čom ak sa hlasovania zúčastnia viacerí Členovia opísaní v tomto bode, hlasujú výlučne ako celok jedným hlasom.Ak medzi nimi k dohodo o tom ako budú hlasovať nedôjde, ich hlas sa nezapočítava.  
 11. Člen Federácie OZ sa môžu stať fyzické alebo právnické osoby, ktoré aktívnym alebo pasívnym spôsobom podporujú ciele OZ. Status Člena Federácie môže získať každý, kto splní podmienky stanovené Výkonným výborom OZ. Členom Federácie nevzniká nárok na iný typ členstva.
 12. Členstvo Federácie je prevoditeľné. O prevod môže požiadať Člen Federácie ktorý hodlá svoje členstvo previesť, o súhlase s prevodom Členstva rozhoduje Výkonný Výbor.

Čl. 4

Práva a povinnosti členov OZ

 1. Každý člen združenia má právo:
  1. podieľať sa na činnosti OZ,
  2. zúčastňovať sa na členských schôdzach  a podujatiach OZ,
  3. byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov OZ,
  4. podávať návrhy a pripomienky k činnosti OZ.
 2. Riadny člen OZ má právo:
  1. voliť do výkonného výboru OZ a pri dosiahnutí veku 25 rokov byť volený do výkonného výboru OZ.
 3. Každý člen združenia je povinný najmä:
  1. riadiť sa stanovami a internými predpismi OZ,
  2. platiť členské príspevky a poplatky vo výške a v termínoch stanovených internými predpismi združenia,
  3. chrániť a zveľaďovať majetok vo vlastníctve alebo v užívaní združenia,
  4. riadne sa starať o majetok združenia alebo členov OZ, ktorý mu bol zverený do užívania, pomáhať pri plnení cieľov OZ,
  5. aktívne sa zapájať do práce OZ, pričom Pridružený a Čestný člen nie je povinný sa zapájať aktívne,
  6. v prípade akútnej núdze, náhlom zhoršení zdravia, nehody alebo živelnej udalosti poskytnúť pomoc OZ a ostatným členom OZ pri ochrane života, zdravia alebo majetku, to neplatí ak by mohli privodiť ujmu sebe alebo svojim blízkym, alebo ak sa ujme objektívne nedalo zabrániť.

Čl. 5

Orgány združenia a ich pôsobnosť

Orgánmi združenia sú:

 1. členská schôdza,
 2. výkonný výbor združenia,
 3. predseda,
 4. revízor.

Čl. 6

Členská schôdza

 1. Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza. Člen sa zúčastňuje na členskej schôdzi osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu.
 2. Členská schôdza najmä:
  1. schvaľuje stanovy a ich zmeny,
  2. schvaľuje interné predpisy a ich zmeny,
  3. rozhoduje o odvolaní alebo sťažnosti člena združenia,
  4. volí výkonný výbor OZ a revízora OZ,
  5. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
  6. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu na príslušný kalendárny rok,
  7. rozhoduje o zlúčení OZ s iným združením, prípadne o dobrovoľnom rozpustení OZ.
 3. Členská schôdza je schopná uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina Riadnych členov združenia. Členská schôdza rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných Riadnych členov.
 4. Na rozhodnutia podľa článku 6 ods. 2 písm. a), b), d), g) je vždy potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov členov.
 5. Každý Riadny člen má jeden hlas. Čestný člen má jeden poradný hlas, na ktorý sa prihliada iba ak došlo k rovnosti hlasov, inak sa na jeho hlas neprihliada.
 6. Člen nemôže vykonávať hlasovacie právo, ak členská schôdza rozhoduje o jeho vylúčení.
 7. Hlasuje sa vždy verejne. Tajná voľba je možná iba v prípade, že tajnú voľbu musí schváliť Členská schôdza.
 8. Členská schôdza sa musí konať najmenej raz do roka.
 9. Riadnu alebo mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva predseda OZ alebo výkonný výbor primeraným spôsobom tak, aby sa všetci Riadny členovia mohli včas dozvedieť o konaní členskej schôdze.
 10. Za primeraný spôsob sa považuje zverejnenie pozvánky na členskú schôdzu na web stránke OZ, alebo zaslaním písomných pozvánok e-mailom alebo poštou, najmenej 14 kalendárnych dní pred termínom konania schôdze. Za primeraný spôsob sa považuje aj primerané určenie miesta a času konania členskej schôdze, pričom výber času a miesta konania by mal zohľadňovať predpoklady na čo najväčšiu možnú účasť členov, Členská schôdza sa musí konať na mieste dostupnom pre všetkých členov, mieste obvyklom alebo primeranom pre stretnutia členov, v primeranej vzdialenosti a dostupnosti od sídla OZ, v dennom čase so začiatkom nie skôr ako o 8.00 h. ráno a nie neskôr ako o 21.00 h večer, mimo najväčších sviatkov ako sú Vianoce (24., 25. a 26. december), Veľkonočný pondelok, 31. december a Nový Rok.
 11. Členská schôdza je právoplatné zvolaná aj v prípadoch, ktoré nie sú upravené týmito stanovami avšak len za predpokladu, že s takým zasadnutím Členskej schôdze súhlasia všetci Riadny členovia, súhlas Riadnych členov v tomto prípade sa zapisuje do zápisnice z Členskej schôdze ako Deklarácia platnosti členskej schôdze.
 12. Ak od termínu poslednej platnej členskej schôdze ubehlo viac ako 365 dní a členskú schôdzu nezvolal Predseda OZ alebo výkonný výbor, členskú schôdzu zvolá primeraným spôsobom Revízor.
 13. Ak aj napriek riadnemu zvolaniu nebude členská schôdza uznášania schopná tretí krát po sebe a zároveň od poslednej platnej členskej schôdze ubehlo aspoň 365 dní,
  1. najneskôr do 30 dní zvolá primeraným spôsobom predseda OZ krízovú členskú schôdzu tak, aby termín konania schôdze bol najneskôr do 60 kalendárnych dní,
  2. ak krízová členská schôdza nebola zvolaná podľa predchádzajúceho písmena a), krízovú členskú schôdzu zvolá primeraným spôsobom v náhradnej lehote do 14 dní Výkonný výbor tak , aby termín konania schôdze bol najneskôr do 60 kalendárnych dní,
  3. ak krízová členská schôdza nebola zvolaná ani podľa jedného z predchádzajúcich písmen a) alebo b), krízovú členskú schôdzu zvolá primeraným spôsobom neodkladne Revízor.
 14. Ak sa na začiatku krízovej členskej schôdze nesplnila podmienka uznášania schopnosti („kvórum“), čaká sa 30 minút, či sa dostavia ďalší Riadny členovia. Ak ani 30 minút po začiatku krízovej členskej schôdze nie je členská schôdza uznášania schopná, berú sa do úvahy hlasy všetkých prítomných Riadnych a Čestných členov rovnocenne, hlasuje sa prostou väčšinou hlasov bez ohľadu na minimálne kvórum. Ak nie je prítomný žiadny Riadny ani Čestný člen, hlasovať môžu ktorýkoľvek prítomní Pridružení členovia prostou väčšinou hlasov, pričom každý Pridružený člen má jeden hlas. Prioritným cieľom krízovej členskej schôdze je odblokovanie členskej schôdze a obnovenie riadnej činnosti OZ.
 15. Z Členskej schôdze sa vyhotovuje zápis, ktorý podpisuje zapisovateľ, overovateľ a predseda OZ, podpis predsedu OZ sa nevyžaduje, ak bola členská schôdza zvolaná podľa bodu 13. písm. b) a písm c) tohto článku.
 16. Z každej Členskej schôdze, ktorá sa uskutoční po 1. novembri 2018 sa musí vyhotoviť aj elektronická kópia Zápisnice opatrená zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou (podľa platných zákonov upravujúcich používanie zaručeného elektronického podpisu), pričom podpisujúci neosvedčuje obsah ani správnosť zápisnice ale iba hodnoverne verifikuje existenciu dokumentu v danom čase. Zápisnica je platná iba ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
  1. elektronická verzia Zápisnice je vyhotovená vo všeobecne dostupnom digitálnom formáte dokumentu (napríklad PDF) a je podpísaná elektronickým podpisom s časovou pečiatkou v štandarde eIDAS QES alebo SK ZEP,
  2. je podpísaná elektronicky aspoň jedným členom Výkonného výboru, alebo Predsedom OZ, alebo Revízorom OZ, alebo najmenej jedným Riadnym členom, alebo najmenej jedným Čestným členom, alebo najmenej dvoma inými Členmi, ktorí sa osobne zúčastnili Členskej schôze.
  3. elektronický podpis s časovou pečiatkou bol pridaný najneskôr do 14 kalendárnych dní od konania Členskej schôdze,
  4. elektronická kópia Zápisnice z Členskej schôdze je najneskôr do 21 kalendárnych dní od skončenia Členskej schôdze dostupná všetkým Členom online cez web stránku OZ alebo je dostupná ktorémukoľvek Členovi na vyžiadanie.

Čl. 7

Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor riadi činnosť OZ v období medzi zasadaniami Členskej schôdze OZ.
 2. Výkonný výbor OZ volí spomedzi seba a odvoláva predsedu.
 3. Predseda je štatutárnym orgánom OZ a koná samostatne v jeho mene. Predsedom môže byť len osoba plne spôsobilá na právne úkony, ktorá dosiahla vek 25 rokov, je bezúhonná a je členom OZ bez prerušenia minimálne 5 rokov. V prípade neprítomnosti predsedu, zastupujú ostatní členovi výkonného výboru OZ na základe poverenia udeleného predsedom.
 4. Výkonný výbor rozhoduje o všetkých záležitostiach OZ, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti členskej schôdze alebo revízora.
 5. Výkonný výbor má minimálne troch členov, počet členov výkonného výboru musí byť vždy nepárny. Členom výkonného výboru môže byť len člen, ktorý je fyzickou osobou plne spôsobilou na právne úkony, ktorá dosiahla vek 25 rokov, je bezúhonná a je členom OZ minimálne 5 rokov.
 6. Rozhodnutie výboru je prijaté nadpolovičnou väčšinou všetkých členov výkonného výboru. Zo zasadania výkonného výboru sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisujú všetci členovia výboru.
 7. Výkonný výbor:
  1. zvoláva členskú schôdzu OZ podľa potreby a obsahovo pripravuje materiály na prerokovanie,
  2. schvaľuje prijatie nových členov a vedie evidenciu členov,
  3. schvaľuje vylúčenie člena pre porušenie stanov OZ alebo neplnenie si členských povinností,
  4. predkladá členskej schôdzi návrh na členov výboru a revízora,
  5. predkladá členskej schôdzi najmenej raz do roka výročnú správu a správu o hospodárení za predchádzajúci rok a plán činnosti a rozpočet združenia na príslušný rok.

Čl. 8

Revízor

 1. Revízor dohliada na výkon činnosti výkonného výboru a zodpovedá sa členskej schôdzi.
 2. Revízor kontroluje hospodárenie OZ, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie a kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov OZ.
 3. Revízor je volený členskou schôdzou. Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom vo výkonnom výbore.
 4. Revízor, ktorý nie je Riadnym Členom, má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výkonného výboru, avšak bez práva hlasovať.
 5. Revízor má na základe poverenia Výkonného výboru, právo: zakladať alebo rušiť bankové účty pre Zložky Federácie, samostatne disponovať s takými bankovými účtami, má právo pridávať alebo odoberať disponentov na bankových účtoch Združenia a má právo žiadať o vystavenie alebo zrušenie platobnej karty k účtu OZ.
 6. Revízor má právo kedykoľvek zrušiť alebo obmedziť dispozičné práva na všetkých bankových účtoch OZ, zrušiť, obmedziť alebo dať zablokovať platobné karty vydané k účtom OZ. Revízor tak smie konať najmä v prípadoch, kedy môže dôjsť k nakladaniu s účtom alebo kartou k účtu v rozpore so záujmami alebo pravidlami OZ, pričom bez zbytočného odkladu o takomto kroku upovedomí Predsedu alebo Výkonný výbor. Revízor nemôže siahať na dispozičné práva Predsedovi Združenia s výnimkou prípadov, kedy došlo k odcudzeniu alebo strate platobnej karty.

Čl. 9

Zásady hospodárenia

 1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
 2. OZ hospodári s hnuteľným, prípadne nehnuteľným majetkom vo svojom vlastníctve.
 3. OZ spravuje hnuteľný a nehnuteľný majetok zapožičaný jednotlivými členmi a riadne sa oň stará. OZ nie je oprávnené takýto majetok predať ani zaťažiť tretími osobami.
 4. Zdrojmi majetku sú členské príspevky, dary od fyzických a právnických osôb, dotácie, granty, verejné zbierky, výnosy z predaja vstupeniek na podujatie OZ, príjmy z reklamy, predaj vysielacích práv, príjmy z prestupu športovcov a ďalšie príjmy ktoré nie sú v rozpore s týmito stanovami a všeobecne záväznými predpismi a stanovami. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa OZ.
 5. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

Čl. 9a

Vedľajšia činnosť

 1. Združenie smie doplnkovo podnikať v rozsahu, ktorý pripúšťajú platné právne predpisy.
 2. Doplnkové podnikanie združenia je vedľajšou činnosťou a slúži na podporu hlavnej činnosti.
 3. Združenie doplnkovo podniká najmä týmito formami:
  1. Smie nadobúdať alebo prevádzať podiely v obchodných spoločnostiach a družstvách a prijímať z nich výnosy (dividendy). Nadobudnuté podiely smú byť iba vo forme podielov s obmedzeným ručením a ručenie smie byť najviac do výšky hodnoty nadobudnutého podielu.
  2. Smie prenajímať vlastný nehnuteľný, hnuteľný alebo nehmotný majetok.
 4. Združenie sa v čo najlepšej viere vyhýba takým formám doplnkového podnikania, pri ktorých vzniká riziko možných postihov, náhrad škôd alebo finančnej straty, ktorá by mohla ohroziť hlavnú činnosť Združenia alebo privodiť jeho zánik.
 5. Územná pôsobnosť doplnkového podnikania nie je obmedzená.
 6. O doplnkovom podnikaní rozhoduje výlučne Členská schôdza.

Čl. 10

Zrušenie a zánik združenia

 1. Združenie možno zrušiť:
 1. dobrovoľným rozpustením,
 2. zlúčením s iným občianskym združením,
 3. právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
 1. O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje spravidla členská schôdza, ktorá menuje likvidátora (likvidačnú komisiu). Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.
 2. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

 1. OZ vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
 2. Stanovy sú platné po dobu neurčitú. Akákoľvek zmena alebo dodatok k stanovám musí byť písomná a nadobúda platnosť dňom vzatia zmeny na vedomie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
 3. Veci neupravené týmito Stanovami môže OZ doplniť alebo upraviť Interným Manuálom. Interný Manuál je súbor interných predpisov a smerníc OZ, ktorý po každej zmene vydáva OZ v úplnom znení. Zo zápisu v Internom Manuáli musí byť zrejmé, kto (Predseda, Členská Schôdza, Výkonný Výbor a pod.) vydal ktorú časť manuálu alebo rozhodnutie a kedy nastala účinnosť daného rozhodnutia.
 4. Veci ktoré nie sú upravené týmito Stanovami a nie sú upravené ani Interným Manuálom sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 83/1990 Z.z. a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave dňa 12. októbra 2018

Rastislav Zbořil, predseda

Scan – Stanovy platné od 12.10.2018: Stanovy SLOVAKRAFTERS 2018
Scan – Stanovy platné do 11.10.2018: SKR_Stanovy SLOVAKRAFTERS 2015_Scan potvrdene MVPrečítané 316 x.