Financovanie

Financovanie – Informácie o transparentnom hospodárení SLOVAKRAFTERS.

Cieľom SLOVAKRAFTERS je poskytovať transparené financovanie a nakladanie s prostriedkami z dotácií, podielu zaplatenej dane, darov, sponzorského a členského.


Možnosti financovania a sponzoringu

Poskytujeme prehľad najbežnejších spôsobov financovania našej činnosti:


2% dane

SLOVAKRAFTERS je registrovaným príjemcom podielu zaplatenej dane. Viac informácií na podstránke 2% dane tu.

 • fyzické osoby môžu poukázať 2% dane
 • až 3% môžu poukázať fyzické osoby, ktoré pracovali aj dobrovoľnícky
 • 1% dane môžu poukázať právnické osoby
 • 2% možu poukázať právnické osoby, ktoré darovali aspoň sumu rovnú 0,5% zaplatenej dane
 • radi poradíme s vyplnením tlačiva 

Sponzoring na základe Zákona o športe

Výhody a podmienky sponzoringu na základe zákona o športe:

 • sponzoring je daňovo odpočítateľný za podmienky, že sponzor má kladný hospodársky výsledok v danom roku (sponzoring nemôže vytvoriť daňovú stratu),
 • rôzne možnosti plnenia propagácie sponzora,
 • sponzor má vysporiadané všetky záväzky voči štátu – finančnej správe a poisťovniam – deklaruje sa prehlásením, netreba potvrdenia,
 • zmluva sa povinne zverejňuje,
 • čerpanie prostriedkov musí športová organizácia deklarovať alebo zverejniť cez transparentný účet,
 • minimálna časová záťaž na strane sponzora – účtuje sa bežne ako záväzok s prípadným časovým rozlíšením,
 • vhodné pre podnikateľov a právnické osoby, z dôvodu vypracovania agendy na našej strane je optimálna suma od 500 € vyššie,
 • všetky potrebné dokumenty a zmluvy pripravíme!

Darovacia zmluva

 • Dar je najjednoduchšia forma pre príjemcu,
 • darovať je možné akékoľvek – aj drobné čiastky, napríklad aj 5 €
 • darca si dar nemôže odpočítať z daní avšak na strane príjemcu sa už nemusí zdaňovať,
 • ak právnická osoba počas roka daruje čiastku najmenej rovnú 0,5% zaplatenej dane, môže potom z daní poukázať až 2%, inak je to len 1%, preto záleží aj na daroch právnických osôb, ktoré chcú na konci roka poslať 2%,
 • ďalej vhodné pre darcov ako sú nadácie, neziskovky, súkromné osoby, obce a pod.
 • štandardná darovacia zmluva, alebo bez zmluvy priamym zaslaním na náš účet s poznámkou „dar“,
 • možnosť určenia použitia prostriedkov z daru (v prípade zmluvy)

Príspevky na športovú činnosť dieťaťa

Jedná sa o novú možnosť financovania rodinného rozpočtu na činnosť detí. V platnosti od 1.1.2020.

 • až do 275 € na rok,
 • príspevok si môžu uplatniť zamestnanci a SZČO,
 • ak pracovný pomer alebo živnosť trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov,
 • ide plne do daňových nákladov zamestnávateľa (SZČO),
 • zamestanec ani zamestnávateľ neplatia žiadne dane ani odvody,
 • vek dieťaťa najviac 18 rokov v danom kalendárnom roku, uplatňuje sa v celom kalendárnom roku bez ohľadu na mesiac dovŕšenia 18ky,
 • zamestnanec preukáže oprávnené výdavky – potrebné doklady vystavíme,
 • Potrebnú žiadosť spolu s príslušnými dokladmi vám pripravíme!
 • Viac informácií v samostatnom článku tu.

Zmluva o reklamnej spolupráci

 • Tradičná zmluva používaná najmä pred platnosťou nového zákona o športe,
 • možnosť zmluvu nahradiť bežnou faktúrou (napr. za reklamu),
 • náklady sponzora môžu ísť plne do nákladov,
 • vhodné aj pri negatívnom daňovom základe sponzora,
 • na strane príjemcu sa chápe ako podnikateľská činnosť, zdaňuje sa a má pre príjemcu vyššiu účtovnú náročnosť (DPPO),
 • nie je potrebné zverejňovať zmluvu,
 • nie je potrebné deklarovať účel použitia prostriedkov, chápe sa ako vedľajšia podnikateľská činnosť občianskeho združenia,
 • rôzne možnosti reklamného plnenia alebo eventu,
 • vhodné pre podnikateľské subjekty v pozícii partnera, z dôvodu účtovníctva a agendy na strane príjemcu vhodné pre plnenia od 2500 € a viac.