Financovanie v roku 2018

Dňa 23.4.2019 bola schválená ročná účtovná závierka neziskovej organizácie SLOVAKRAFTERS, zostavená k 31.12.2018.

Dňa 30.4.2019 bola schválená ročná účtovná závierka neziskovej organizácie SLOVAKRAFTERS, zostavená k 31.12.2018.

Z účtovnej závierky vyberáme nasledovné ukazovatele:

Náklady
Spotreba materiálu
2828.30
Cestovné
5430.89
Ostatné služby
2390.07
Ostatné dane a poplatky
71.05
Osobitné náklady
23.10
Iné ostatné náklady167.80
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám172.00
Náklady celkom 11083.21
Výnosy
Kurzové zisky
1.14
Zákonné poplatky4500.00
Iné ostatné výnosy0.18
Prijaté členské príspevky1982.79
Príspevky z podielu zaplatenej dane426.27
Dotácie3443.25
Výnosy celkom10353.63
Hospodársky výsledok za rok 2018 celkom-729.58Prečítané 10 x.